Maemelo a dipalamo a a tokafadiwa

Khansele potlana ya Mahalapye e tlaa dirisa P10 million go tokafatsa maemelo a dipalamo tsa setshaba kwa Mahalapye.

Se se senogile mo phuthegong e e neng e buisiwa ke moeteledipele wa khansele potlana ya Mahalapye, Mme Gomolemo Moepeng, ka Labobedi.

Tiro e e solofetswe go simolola Motsheganong a le malatsi a le masome a mabedi le boraro go fitlhela ka kgwedi ya Lwetse.

 Mme Moepeng o tlhalositse fa khansele e kgonne go bona madi a a tlaa thusang go tokafatsa seemo se se ntseng se tshwenya sa maemelo a dipalamo tsa setshaba.

Mogolwane wa tsa ditsela wa khanse potlana ya Mahalapye, Rre Julika Zambezi ene o tlhalositse fa ba ya go kgakgamololwa sengwe le sengwe jaaka mesele ya kgopo ya metsi a leswe le matlapana a dirileng tsela le fa dipalamo di emang teng. 

Rre Zambezi a re ba go ya dira sengwe le sengwe sesha gore ba kgone go laola metsi a pula a a tlalang ka lefelo le fa pula e nele le go kgaoganya fa dibase le di-taxi di emang teng.

A re ba kgonne go bona mesele yotlhe e metsi a tsamayang ka yone go tla mo lefelong leo, mme maikaelelo ke go fokotsa mmu oo tshologelang mo go lone ka ntata ya metsi a pula.

Rre Zambezi a re ba ipeetse seelo sa gore ka Motsheganong a le masome a mabedi le boraro lefelo la nakwana le ba yang go fudusetsa dipalamo tsa setshaba teng le bo le simolola go diragadiwa.

A re dikoloi tsa beng di tlaabo di sa letlelelelwe go tsena kwa lefelong leo, a tlatsa ka gore ba tlaa tswelela ba rerisana le ba-na-le seabe botlhe. 

A re gape ba ikaelela go netefatsa gore tiro e wela pele ga paka ya pula.

Rre Zambezi a re ba tlaa tsenya dipone tse di bonesang kgakala go alafa kgang ya lefifi kwa maemelong a dipalamo tsa setshaba fa go le bosigo.

Rre Benjamin Bogopa, yo le ene e leng modiri wa khansele, o supile fa khansele e tokafatsa maemelo a dipalamo tsa setshaba gore a kgone go nna mo seemong se se kgatlhisang. 

A re matlwana a boitiketso a magologolo a a mo lefelong leo, a ya go ntshafadiwa a bo a fiwa mogwebi o ikemetseng go a tlhokomela.

Rre Bogopa o tlhalositse fa ba tlaa agelela lefelo leo go tokafatsa tshirelesego ya setshaba, a tlatsa ka gore fa madi a ka sala, ba tlaa tsenya le matlwana a bagwebi ba ba botlana ba ka rekisetsang mo go one. 

Le fa go ntse jalo, Rre Bogopa o tlhalositse fa go tokafatsa maemelo a a dipalamo tsa setshaba, go sa reye gore khansele e fetogetse mogopolo wa go dira maemelo a dipalamo tsa setshaba aa kwa Mowana a lefelo la diekere tse di robang bobedi.

“Tiro e re tlaa bong re e dira mo maemelong a dipalamo tsa setshaba a magologolo a ke ya nakwana ka re santse re sena madi a go aga e kgolwane kwa Mowana,” a tlatsa.

A re fa ba sena go bona mogwebi yoo ka tshwaraganelang tiro ya go aga maemelo a dipalamo tsa setshaba kwa Mowana le khansele, ba tlaabo a aga, a supa fa one a tlaa bo e kopane le marekisetso.

Mothusa kgosi ya Mahalapye, Kgosi Tshipe Tshipe, o supile fa seemo sa maemelo a dipalamo tsa setshaba a Mahalapye se tshwenya.

O tlhalositse gore maemelo a dipalamo tsa setshaba a leng teng e kile ya bo e le mogobe bogologolo, ka jalo, o gakolotse baitseanape mo tirong e go batlisisa ka botlalo gore metsi a tsamaya jang.

Kgosi o supile fa khansele e tswa kgakala e dirisa madi a mantsi go tsisa bomaitseanape go leka go tokafatsa seemo sa metsi mo lefelong leo, mme go sa tokafale.

Kgosi Tshipe o ne a kopa bagwebi ba ba botlana, ba ba ngongoregang gore ba ya go ya kae fa tiro e simologa, go tlhaloganya seemo ka e le tiro ya nakwana e direlwang go tokafatsa a lefelo leo. BOKHUTLO

Original Article URL: