Ko gae!

Tota ga gona Motswana ope yo senang legae, ga ayo. Le ga ba le ba ntsi Batswana ba ba reng ba tswa mo mafelong a re a itseng e le ditorpo, le bone ba na le magae.

Legae ke lefelo le le rategang le fa ga gongwe go sa buiwe. Ke kwa re tswang teng, kwa bangwe re goletseng teng. Dipelo tsa rona di santse di le koo le fa re nna kwa ditoropong ka mabaka a farologanyeng. Re tswa kwa gae re le mo letsomong la mmereko. Bangwe re a bo re le mo letsomong la botsala, ba bangwe re batla go gweba. Ditoropo ke mafelo a nang le dintlenyane tse di ntsi, ka go farologana.

Go le gantsi, ga malatsi a boikhutso a atamela, re ipaakanyetsa go ya gae go ya go tlhola masika a rona. Bangwe re na le bana ba ba nnang kwa gae, fa ba bangwe re na le batsadi, dikgwebo le meraka koo. Re ithulaganyetsa go ya go tlhola dilo tse tshotlhe gore a mme ba tsoga, le gore a dilo di tsamaya sentle.

Le fa go ka tswa go ntse jaana, bangwe ba rona ga ba nke ba ya gae ka mabaka a farologanyeng. Go le gantsi batho ba ba sekeng ba ya gae ba bo ba sena masika koo. Ba bangwe ba bo ba boifa go ya gae ka ba na le dilo tse di ba tshabisang go ya koo. Jaaka gale, e rile malatsi a boitapoloso a boipuso a goroga, ra ipotsa gore a mme Batswana ba ile gae kgotsa ba ntse ba mo ditoropong? Re ne ra tseela potso ye kwa go lona go itse gore a mme le ile gae.

Dipatlisiso tsa rona di ne tsa ntsha maduo ka le ile la re araba mme maduo a tsamaisana le se re se belaetseng. Ba tsaya karolo ba le 83% ba rile ga ba ya gae ka malatsi a boitapoloso a sa tswang go fela ga ba le 17% ba re bone ba ile gae. Mabaka a se a farologanya, pele, ba ba ileng gae ba ka tswa ba kgonne ka magae a bone a se kgakala le kwa ba berekelang teng, go raya gore ga ba tlhoke teseletso gore ba ka ya. Bontsi jwa ba ba sa yang gae e ka tswa e le ba e leng gore ba ne ba retelelwa ke go bona teseletso ya metsamao, ga bo go raya gore ba nna fela kwa ba teng.

Nna o Tsena mo www.tsena.co.bw go re itsise dikakanyo tsa gago ka se re tla bong re se ntshitse.