Ga nkake

Go na le diemo mo botshelong tse o kgonang go ganetsana le tsone ntse o di bona. Diemo tse e leng gore ga o di lebile o bona okare di tlile go go fekeetsa. Lefatshe ka bophara le iphitlhela le le mo seemong seo mme go dirwa ke selo se le sengwe fela, Covid-19.

Leroborobo le le tsentse letsogo. A ke mo Africa, America kgotsa Asia, ga gona gope kwa le sa itseweng teng. Batho ba latlhegelwa ke ditiro, masika le distala ntateng ya segajaja se. Bangwe ba iphitlhela se setse se ba tsene ba ne ba ithaya bare ba ipabaletse. Tsatsi le lengwe tsotlhe di siame, ka moso go fetogile. Motho o ithaya a re o tshwerwe ke mohikela kante ke Covid-19. Yo mongwe o tewa gotwe ke mohikela kante ke yone, ke gore ga nke o itse.

Maloba re ne ra botsa gore a batho ba akanya ga go sena Covid-19 kwa gae ka ba ne ba ipaakanyeditse go ya teng ka malatsi a itapoloso a boipuso. Ka ga bolwetsi jo bo tsamayang ka teng, re ne ra tsaya sebaka go ipotsa gore a mme go na le batho ba ba akanyang gore ga ba kake ba tsenwa ke bolwetse jo. Potso ya rona mme e ne ya arabiwa. Sephatlo sa batho ba ba neng ba araba ba dumela gore bone ga ba kake ba tsenwa ke Covid-19 fa sephatlo se sengwe se dumela gore e ka ba Tsena.

Ditumelo tse di farologanye, mme ebile do supa fa kitso ka bolwetse jo e le ntsi ebile e tlhaloganyesega. Kgotsa ba ba dumelang gore e ka ba tsena, ke ba ba direlang mo mafelong a nang le yone e le ntsi, fa ba bangwe bone ba tshepha ipabalelo ya bone kgatlhanong le bolwetsi jo. Fela fela, a re tsweleleng ka go ipabalela mo Covid-19, re tsheleng.