Puo Ya Setswana

18 May 2018
Article by : 
PuoYaRona

Ke boammaaruri gore Batswana ga se batho ba ba buang puo ya Setswana ba botlhe, mme ebile le yone teme ya Setswana e Batswana ka go farologana ba e buang e na le dipharologanyo tse di ntsi fela thata.

E ne yare maloba mo mafaratlhatlheng a Facebook ra supa setshwantsho sa leungo le gotweng Mokapana. Re le ba Puo Ya Rona go ne go sena le fa  ele a le mongwe yo o neng a itse leungo le le gore le bidiwa go tweng, mme erile re kopa baletedi le barotloetsi ba rona kwa Facebook, ba tla ka mmetela go re thusa ka dikarabo.

Bangwe ba ne bare ke mokapane kgotsa mokapana, bangwe bare setorokwane, bangwe boone bare ke lekaka kgotsa leghagha, mme mongwe ene o ne a re ke mosumo. Go bo re amogetse dikarabo tse di kana kana ka go farologana ga tsone, re ne ra gwetlhega go thata go supa bogolo jo jwa puo ya Setswana. Setswana se sentsi ebile se farologane mme ebile re tshwanetse ra lemoga gore re merafe ya Botswana e e farologanang mme ebile le puo/teme ya rona e na le dipharologano fale le fale.

Read More: https://puoyarona.wordpress.com/2018/05/03/puo-ya-setswana/