Lekgwiwa

29 May 2018
Article by : 
PuoYaRona

Ke nnile fa fatshe ka sebaka ke thathanya thata ka lefoko le, le a mangwe a a sikanang nalo, jaaka la ‘sekgoa’. Ka jalo ke lone le re tlaa mekamekanang le lone mo letsatsing la gompieno.

Lefoko “lekgoa” go ya ka fa ke etseng tlhoko ka teng, Batswana ka bontsi ba le amanya kgotsa ba le akanyetsa go raya motho-mosweu ba sa tsee tsia kwa a tlolegang gone. Mme le fa go ntse jalo re sa akaretse basweu ba tshwana le ba ba tlholegang kwa Asia, ka go farologana ga bone. Mme le fa go ntse jalo e are re re sekgoa, gantsi re a bo re raa puo ya ga Mma Mosadinyana, English. Fano fa ke gone fa nna ke tsietsegang teng.

Fa ke kgaogana le tse ke sa itseng sepe ka tsone, mme re itebaganya le lefoko ‘lekgoa’. Ke ga mmalwanyana ke ntse ke utlwa polelo ka tlholego ya lefoko le. Gatwe e rile nako ya bo rramoswaana ba tlaa goroga ka kwano, ba bo ba goroga ba fologa mo dikepeng di tla di kgokolosiwa ke makhubu a lewatleng. Ke gone foo fa Motswana e rileng a utlwa se, a botsa a re,  “a ware ba ke batho ba ba kgwilweng ke lewatle?” Ke fa e tlaare phelelong ba bidiwa fela gotwe ke ‘makgwiwa’ kgotsa ‘makgoa’ jaaka re bua mo nakong ya segompieno.

Read More: https://puoyarona.wordpress.com/2018/05/14/lekgoa/