Dikwalo Tsa Setswana

07 May 2018
Article by : 
PuoYaRona

Go ya ka fa ke tlhaloganyang ka teng, Batswana go tswa ditsong tsa bone ga se bakwadi. Mme se se raya gore dikitso ka go farologana tsa ditso tsa Batswana di ne di bolelwa, ke gore, di ne di fetisediwa dikokomane ka dipolelo le dinaane kgotsa mainane.

Ka jalo bontsi jwa dikitso le ditso tsa Setswana ke dumela gore di simolotse go tsena ka lenga la seloko fa makgoa a ne tla ka dikitso le dingwao tsa bone. Bontsi jwa Batswana ba nako eo bone bo sa itse go bala le go kwala, se se rayang gore phetogo e e ne ya gorosa ketsaetsego e e kgolo mo go nnileng le ditlamorago tse di bakileng gore re bo re simolola go anya kitso le dingwao tsa batswakwa.

Mme e ne yare maloba ke le kwaExclusive Books kwa Riverwalk, ka bona buka e ya “Sefalana sa ditso tsa Setswana”, mme kabo ke kgatlhilwe thata thata ke go bona e kwadilwe gore e na le dithamalakane mo teng. E rile ke e bula ka kgatlhantshiwa ke mainane kgotsa dinaane tsa bogologolo tse ke neng ebile ke di lebetse.

Read More: https://puoyarona.wordpress.com/2018/05/02/mekwalo-ya-setswana/